Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST;

b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEISTen de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

d. Product: alle door KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST ter verkoop aangeboden goederen.

e. KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST.

1.2 De Algemene Voorwaarden van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

1.3 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

1.4 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST te wijzigen.

1. Prijzen

1 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.

2.2 Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wordt de het product uit de verkoop gehaald en opnieuw de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST.

2.3 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.

2.4 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST, prijskaarten/labels in de winkel, website, webshop, Instagram, Facebook, Email, WhatsApp, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST, binden KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST niet. Evenmin is KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak(al dan niet door toedoen van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST) zijn geplaatst.

2. Offertes

1 Alle door KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

3.2 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.

3.3 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.

1. Prijsverhogingen

1 Indien KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

4.3 De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST ontvangen binnen acht dagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

1. Garantie

1 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST geeft geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten en of diensten.

2. Retourneren van artikelen

1 Producten gekocht bij: KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST kunnen NIET worden geruild of retour gegeven. Dit betekend dat er op geen enkele wijze geld wordt teruggegeven bij: verdwijning van producten, niet aangekomen producten, kapotte producten, retour producten, producten die niet aan de verwachtingen voldoen, producten waar u niet tevreden over bent en elke andere reden waarom u uw geld terug wilt.

1. Eigendomsrecht

1 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

1. Betaling

1 De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel te voldoen op het moment van aankoop, met dien verstande dat producten die vanuit het magazijn worden geleverd, eerst bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij het magazijn kunnen worden opgehaald.

9.2 Betaling kan niet geschieden in termijnen.

9.3 Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product cq. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal een afspraak voor de aflevering van artikelen worden ingepland.

9.4 Facturen van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.

9.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

1. Bezorging, schade en aflevering

1 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is altijd 6,96

1.

5 De aansluiting van producten geschiedt door de klant.

10.6 Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden via mail of schriftelijk gemeld te worden aan KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST.

10.7 Schadeclaims, als genoemd onder lid 10.6 worden achteraf niet in behandeling genomen.

10.8 De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

2. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

1 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, na.

Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST contact opnemen. KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.

12.2 De door de klant verstrekte gegevens worden door KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.

13.2 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.

13.3 KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.

13.4 De omvang van de aansprakelijkheid van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

4. Overmacht

1 Indien KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

14.2 In geval van overmacht aan de zijde van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.

14.3 Onder overmacht van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST wordt verstaan elke van de wil van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.

5. Verzuim/ontbinding

1 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST toekomende rechten.

15.2 Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

6. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

1 De rechter van de vestigingsplaats van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.

16.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

7. Slotbepaling

De overeenkomsten en algemene voorwaarden van KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen KRINGLOOPWINKEL HETGOEDEDOEL ZEIST en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn